en sk

Aktuality

POZVÁNKA NA ČS 2024

Pozvánka_ČS 2024

Pozývame Vás týmto na členskú schôdzu (ČS) MO SRZ Liptovský Hrádok, ktorá sa uskutoční 25. 2. 2024 o 8:00

vo Veľkej zasadačke na MsÚ Liptovský Hrádok

Program  členskej schôdze:

1.    Otvorenie (8:30 hod)

2.    Voľba pracovných komisií

3.    Kontrola uznesení z ČS roku 2023

4.    Správa o činnosti organizácie a výboru MO SRZ za rok 2023

5.    Správa hospodára MO SRZ za rok 2023

6.    Správa referenta pre športovú činnosť a prácu s mládežou MO SRZ za rok 2023

7.    Správa o hospodárení za rok 2023 a návrh rozpočtu na obdobie 2024

8.    Správa KRK, DK a RS MO SRZ za rok 2023

9.    Plán hlavných úloh MO SRZ LH na r. 2024

10.  Prestávka

11.  Diskusia

12.  Návrhy uznesení a hlasovanie o uzneseniach

13.  Záver ČS

 

výbor MO SRZ Liptovský Hrádok