en sk

MO SRZ LH

Miestny rybársky poriadok

Miestny rybolovný poriadok MO SRZ Liptovský Hrádok

Platný od 01. januára 2020
V zmysle zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. a vyhlášky MŽP č. 381/2018 Z. z.

1. Rybárske revíry MO SRZ Liptovský Hrádok

Belá č. 1a 3-0040-4-1, Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Lovný revír s privlastnením úlovku. Tvoria ho dva čiastkové povodia rieky Belá. Prvé čiastkové povodie je od ústia rieky Belá do Váhu v L. Hrádku po prvý odberný objekt (stavidlo) MVE Dovalovo, vrátane prirodzeného riečišťa pretekajúceho popri MVE Dovalovo po revírnu tabuľu a druhé čiastkové povodie rieky Belá je od sútoku s Račkovým potokom po cestný most cez rieku Belá na Podbanskom. Súčasťou revíru je aj Račkov potok od ústia do Belej po kamenný prah cca 20m nad cestným mostom ponad Račkov potok.

 

Belá č. 1b  3-0041-4-4, Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Čiastkové povodie rieky Belá od revírnej tabule v prirodzenom riečišti a prvého odberného objektu (stavidla) MVE Dovalovo po sútok s Račkovým potokom. Súčasťou revíru je bezmenný potok pretekajúci popri AutoCampingu Vavrišovo, bočné a divočiace ramená rieky Belá v tomto úseku revíru, potok Pribylina, prívodný kanál po hradenie MVE Štecko v Pribyline, prívodný a odtokový kanál (Kokavský náhon) vrátane troch MVE L. Kokava.

Lov povolený len na háčiky bez protihrotu.

 

Váh č. 22a  3-4730-4-1, Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Čiastkové povodie rieky Váh od ústia rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi a Hlboký potok pri motoreste Koliba s prítokmi.

 

Váh č. 22b 3-4731-4-4, Chyť a pusť, lososový-pstruhový

Čiastkové povodie rieky Váh od sútoku s potokom Bocianka v Kráľovej Lehote po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota.

Lov povolený len na háčiky bez protihrotu.

 

Boca č.  3-0230-4-1, Lovný revír s privlastnením úlovku, lososový-pstruhový

Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene. Súčasťou revíru sú Michalovský potok s prítokmi, Svidovský potok s prítokmi, Chopcovica s prítokmi, Čertovica s prítokmi a po ich pramene.

 

Chovné revíry:

Mlynský potok 3-0050-4-2

Chovný. Od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane prítokov a potoka Brezinka od výtoku (hradenia) z MVE Štecko v Pribyline po sútok s Mlynským potokom vo Vavrišove.

 

Dovalovec 3-0732-4-2

Chovný. Od ústia do Belej po pramene s prítokmi.

 

Krivuľa 3-0042-4-2

Chovný. Od ústia do potoka Račková po pramene, vrátane prítokov Rakytinský potok, Belojanisov potok a Suchý Hrádok.

 

Landorovec 3-0043-4-2

Chovný. Od ústia do Belej po pramene, vrátane prítokov Surový Hrádok a Zamatový potok.

2. Zo zákona o rybárstve vyberáme

V chovnom rybárskom revíri sa zakazuje lov rýb, okrem odlovu rýb na chovný účel.

Na pstruhových vodách je zakázaný lov na živú ako aj mŕtvu rybku alebo jej časti.

Používať na pstruhových vodách ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier je zakázaný.

V revíroch s režimom chyť a pusť je zakázané používať háčiky s protihrotom, okrem lovu v kaprových vodách, privlastniť si ulovenú rybu okrem inváznych nepôvodných druhov rýb a používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.

Loviaci nesmie pred začiatkom lovu, počas lovu, pri prerušení lovu a po ukončení lovu znečisťovať akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a jeho okolie; loviaci zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okolia. Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani nechať na mieste lovu.

Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany, ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru alebo presahujú najväčšiu lovnú mieru, a ryby ulovené v revíroch s režimom chyť a pusť loviaci s náležitou opatrnosťou v čo najkratšom čase pustí späť do vody, a to aj vtedy, ak sú akokoľvek poranené. Ak nemožno takejto ulovenej rybe uvoľniť háčik bez jej poranenia, loviaci prestrihne nadväzec a rybu pustí späť do vody i s háčikom.

Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a kaprových vodách s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu.

 

Lov rýb v pstruhových revíroch:

 

Loviť na pstruhových vodách je možné najviac 3 dni v jednom týždni, od 16. Apríla do 30. Septembra.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi rybárskeho lístka a povolenia na rybolov alebo užívatelia. Loviť ryby a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi osobitného povolenia na rybolov vydaného ministerstvom životného prostredia a osoby, ktorým bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu. Počas lovu rýb je osoba povinná mať rybársky lístok, povolenie na rybolov alebo osobitné povolenie na rybolov pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo člena rybárskej stráže.

 

V PSTRUHOVÝCH VODÁCH SA ZAKAZUJE:

a) loviť viac než jednou udicou,

b) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,

c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,

d) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,

e) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,

f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch,

g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,

h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,

i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,

j) loviť viac ako tri dni v týždni,

k) loviť ryby pod ľadom.

 

VŠEOBECNÉ ZÁKAZY

Je zakázané:

– loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom

– loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb

– privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú mieru a nad určený počet alebo hmotnosť

– začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby

– loviť a privlastniť si hlavátku podunajskú bez povolenia na lov hlavátky

Zakázané spôsoby lovu:

Všetko podľa § 15, 16, 17, 18 a 19 Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

3. Lovné miery rýb v lovných revíroch MO SRZ Liptovský Hrádok

Lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) – 33 cm – nechytá sa od 1. januára do 31. mája

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) – 33 cm – nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) – 27 cm – bez času individuálnej ochrany

Sivoň potočný (Salvelinus fontinalis) –   27 cm – bez času individuálnej ochrany

Pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) – 50 cm – nechytá sa od 1. septembra do 15. apríla

Podustva severná (Chondrostoma nasus)  – 30 cm – nechytá sa od 15. marca do 31. mája

Jalec hlavatý (Squalius cephalus) – 25 cm – nechytá sa od 15. marca do 31. mája

 

Pozn : pstruh dúhový a sivoň potočný sa na lososovo-pstruhových revíroch môžu loviť od 16.4. do 30.9.

Miery ostatných druhov rýb a čas individuálnej ochrany rýb sú určené podľa vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.381/201/ Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.

4. Denný čas lovu na pstruhových vodách

apríl a september od 6.00 h do 20.00 h

máj a august od 5.00 h do 21.00 h

jún a júl od 4.00 h do 22.00 h

5. Všeobecné pravidlá privlastnenia úlovkov

Loviaci si môže privlastniť ryby podľa jedného z nasledujúcich bodov:

a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,

b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3

Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa § 14 odseku 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z., v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí.

Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa § 14 odseku 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.

Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Nedodržanie termínu je dôvodom na nevydanie povolenia na rybolov v nasledujúcom roku.

 

Podľa uznesenia Rady SRZ č. 70/2018 je možné si privlastniť maximálne 40 ks rýb na jedno povolenie na rybolov.

Privlastnením si určeného počtu rýb na jedno povolenie platnosť povolenia zanikne. Pri zániku platnosti povolenia z dôvodu privlastnenia si určeného počtu rýb v jednom kalendárnom roku pri nevyčerpanom limite vydaných povolení môže užívateľ vydať-predať loviacemu ďalšie povolenie.

Loviaci je povinný v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe Slovenskú inšpekciu životného prostredia alebo Okresný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, prípadne na čísle 112.

24 hod. služba Inšpekcie životného prostredia Žilina  0903 770 065

Odbor inšpekcie ochrany vôd Žilina  041/507 51 22, 0903 545 541

OÚ ŽP Liptovský Mikuláš  044/551 49 59

6. Etika lovu na vodách MO SRZ LH

Je nás priveľa, preto dopraj aj iným športový zážitok z lovu. Len rybu pustenú môžeš znovu chytiť – viackrát. Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si ryby – poradie je veľmi dôležité. Používaj háčiky bez protihrotu. Oddychuj, relaxuj ! To, že vieš chytať nemusíš si dokazovať zakaždým na rybách, ktoré tým stresuješ, poškodzuješ a hlavne ich neliečiš – nezaslúžia si to. Vyhni sa vyčerpaniu ryby pri zdolávaní. Ak chceš rybu pustiť, tak ju nedávaj do podberáka. Ruku si namoč, drž rybu vo vode, pri uvoľňovaní háčika, čo najkratšiu dobu a nestláčaj žiabre. Maj pripravený pean, alebo iný vyberač háčikov. Rybu opatrne púšťaj hlavou proti vode, nehádž ju! Vyhni sa váženiu, meraniu a dlhému foteniu ryby pred pustením späť do vody. Nechytaj a nestúpaj po rybách, ktoré sú v nerese na neresiskách – všímaj si to, nebuď slepý. Neprivlastňuj si pôvodný druhy rýb, radšej dúhaka. Čím teplejšia voda a prostredie, tým väčšia opatrnosť s manipuláciou rýb. Dodržaním týchto rád si zvýšil prežitie, početnosť rýb a pekné miesta s rybami už nebudú také zriedkavé.

7. Jazierko pod Skalkou-revír pre deti do 15 rokov

Jazierko, lososový-pstruhový. Je lovný revír výhradne pre deti do 15 rokov, ktoré sú členmi MO SRZ L. Hrádok. Tento revír vznikol po dohode MO SRZ LH a mestom L. Hrádok.

Loviť na pstruhových vodách je možné najviac 3 dni v jednom týždni, od 16. Apríla do 30. Septembra.

 

Denný čas lovu:

apríl a september od 6.00 h do 20.00 h,

máj a august od 5.00 h do 21.00 h,

jún a júl od 4.00 h do 22.00 h,

 

Lovné miery:

pstruh potočný – 33 cm, lov možný od 16. 4. do 31. 8.

lipeň tymiánový – 33 cm, lov možný od 1. 6. do 30. 9.

pstruh dúhový – 27 cm, lov možný od 16. 4. do 30. 9.

sivoň potočný – 27 cm, lov možný od 16. 4. do 30. 9.

kapor rybničný – 40 cm, lov možný od 1. 6. do 30. 9.

plotica červenooká – bez lovnej miery, lov možný od 16. 4. do 30. 9.

 

Množstvo úlovkov a ich evidencia:

Loviaci vo veku od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak si ako prvú privlastní rybu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 1 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Záznam za loviaceho vo veku od 3 do 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia. Loviaci vo veku od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia, a to s jedným rybárskym prútom s navijakom alebo bez navijaku. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg alebo 1 kus kapra rybničného, lieňa sliznatého, zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, jalca hlavatého, lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku presiahne 3 kg, môže si privlastniť túto poslednú ulovenú rybu. Ak si ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 3 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby. Za správne vedenie záznamu za loviaceho vo veku od 6 do 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka alebo povolenia alebo osobitného povolenia.

 

Zakázané spôsoby lovu.

Všetko podľa § 15, 16, 17, 18 a 19 Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z..

Je zakázané používať na pstruhových vodách ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier.