en sk

Sekcia pre členov

Prihláška za člena

Prijímanie prihlášok nových členov na rybársku sezónu 2022 je ukončené. Začíname prijímať prihlášky na sezónu 2023. Školenie prebehne tradične na jar roku 2023 pred začiatkom pstruhovej sezóny. Prihlásených záujemcov budeme s dostatočným predstihom kontaktovať ohľadom presného termínu školenia.


  Som si vedomý, že členstvo v Slovenskom rybárskom zväze (ďalej len "SRZ") je dobrovoľné. Súhlasím so Stanovami SRZ a zaväzujem sa nimi riadiť. Stotožňujem sa s úlohami zväzu a budem sa aktívne zúčastňovať na ich realizácii. Budem dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa výkonu rybárskeho práva, vnútroorganizačné predpisy vydané ústrednými orgánmi SRZ a orgánmi základnej organizácie SRZ, v súlade so VZPP. Som si vedomý, že ich porušenie môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie. Beriem na vedomie že členstvo v SRZ môžem nadobudnúť po absolvovaní vstupného školenia, úspšenom vykonaní skúšok zo základných rybárskych predpisov, zaplatení zápisného a členského príspevku a ostatných povinných platieb. O prijatí rozhoduje výbor MO/MsO SRZ. Čestne vyhlasujem, že:

  - nie som organizovaný v inej MO/MsO SRZ.
  - som nebol v posledných dvoch rokoch vylúčený zo žiadnej MO/MsO SRZ.
  - som sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý som bol právoplatne odsúdený.
  - som sa v posledných troch rokoch nedopustil závažnejšieho priestupku proti predpisom o rybárstve.
  - nie je voči mojej osobe vedené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin.
   Som si vedomý, že členstvo v Slovenskom rybárskom zväze (ďalej len "SRZ") je dobrovoľné. Súhlasím so Stanovami SRZ a zaväzujem sa nimi riadiť. Stotožňujem sa s úlohami zväzu a budem sa aktívne zúčastňovať na ich realizácii. Budem dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa výkonu rybárskeho práva, vnútroorganizačné predpisy vydané ústrednými orgánmi SRZ a orgánmi základnej organizácie SRZ, v súlade so VZPP. Som si vedomý, že ich porušenie môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie. Beriem na vedomie že členstvo v SRZ môžem nadobudnúť po absolvovaní vstupného školenia, úspšenom vykonaní skúšok zo základných rybárskych predpisov, zaplatení zápisného a členského príspevku a ostatných povinných platieb. O prijatí rozhoduje výbor MO/MsO SRZ. Čestne vyhlasujem, že:

   - nie som organizovaný v inej MO/MsO SRZ.
   - som nebol v posledných dvoch rokoch vylúčený zo žiadnej MO/MsO SRZ.
   - som sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý som bol právoplatne odsúdený.
   - som sa v posledných troch rokoch nedopustil závažnejšieho priestupku proti predpisom o rybárstve.
   - nie je voči mojej osobe vedené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin.

   Berieme na vedomie, že detské povolenie na rybolov môže dieťa obdržať až po predložení Štátneho rybárskeho lístka. Deťom vo veku do 6 rokov môže byť vydané predmetné povolenie na lov rýb na bič (udica bez navijaka) zdarma, pričom môžu loviť iba v sprievode dospelého člena SRZ. Dospelý člen SRZ vykonáva záznamy do „Prehľad o úlovkoch“, dozor nad loviacim dieťaťom, zodpovedá za dodržiavanie predpisov o rybárstve a zodpovedá za previnenie dieťaťa, za ktoré môže byť disciplinárne stíhaný.