Please assign a menu to the primary menu location
sk

Sekcia pre členov

Prihláška za člena


Som si vedomý, že členstvo v Slovenskom rybárskom zväze (ďalej len "SRZ") je dobrovoľné. Súhlasím so Stanovami SRZ a zaväzujem sa nimi riadiť. Stotožňujem sa s úlohami zväzu a budem sa aktívne zúčastňovať na ich realizácii. Budem dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa výkonu rybárskeho práva, vnútroorganizačné predpisy vydané ústrednými orgánmi SRZ a orgánmi základnej organizácie SRZ, v súlade so VZPP. Som si vedomý, že ich porušenie môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie. Beriem na vedomie že členstvo v SRZ môžem nadobudnúť po absolvovaní vstupného školenia, úspšenom vykonaní skúšok zo základných rybárskych predpisov, zaplatení zápisného a členského príspevku a ostatných povinných platieb. O prijatí rozhoduje výbor MO/MsO SRZ. Čestne vyhlasujem, že:

- nie som organizovaný v inej MO/MsO SRZ.
- som nebol v posledných dvoch rokoch vylúčený zo žiadnej MO/MsO SRZ.
- som sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý som bol právoplatne odsúdený.
- som sa v posledných troch rokoch nedopustil závažnejšieho priestupku proti predpisom o rybárstve.
- nie je voči mojej osobe vedené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin.
Som si vedomý, že členstvo v Slovenskom rybárskom zväze (ďalej len "SRZ") je dobrovoľné. Súhlasím so Stanovami SRZ a zaväzujem sa nimi riadiť. Stotožňujem sa s úlohami zväzu a budem sa aktívne zúčastňovať na ich realizácii. Budem dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy týkajúce sa výkonu rybárskeho práva, vnútroorganizačné predpisy vydané ústrednými orgánmi SRZ a orgánmi základnej organizácie SRZ, v súlade so VZPP. Som si vedomý, že ich porušenie môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie. Beriem na vedomie že členstvo v SRZ môžem nadobudnúť po absolvovaní vstupného školenia, úspšenom vykonaní skúšok zo základných rybárskych predpisov, zaplatení zápisného a členského príspevku a ostatných povinných platieb. O prijatí rozhoduje výbor MO/MsO SRZ. Čestne vyhlasujem, že:

- nie som organizovaný v inej MO/MsO SRZ.
- som nebol v posledných dvoch rokoch vylúčený zo žiadnej MO/MsO SRZ.
- som sa v posledných troch rokoch nedopustil úmyselného trestného činu, za ktorý som bol právoplatne odsúdený.
- som sa v posledných troch rokoch nedopustil závažnejšieho priestupku proti predpisom o rybárstve.
- nie je voči mojej osobe vedené trestné stíhanie za úmyselný trestný čin.