en sk

Sekcia pre členov

Správa členstva


  Stanovy SRZ: §5 článok 4.) Prestup z jednej do inej základnej organizácie bez prerušenia členstva je možný len na základe písomnej žiadosti člena, po vyjadrení pôvodnej organizácie a po súhlase organizácie, do ktorej hodlá prestúpiť. Zápis o zmene v evidencii členstva sa poznamená v členskej legitimácii člena zväzku.   1 rok2 roky
   Stanovy SRZ: §5 článok 8.) Člen môže požiadať výbor základnej organizácie o prerušenie členstva najviac na dobu dvoch rokov. Člen musí mať splnené členské povinnosti za prechádzajúci kalendárny rok. / zaplatený členský príspevok, odpracovanú brigádu, účasť na HŠC/.

   Stanovy SRZ §5 čl. 9 - Za prerušenie členstva sa považuje aj dočasné vylúčenie z disciplinárnych dôvodov.
   Stanovy SRZ §5 čl. 10 - Obnovenie členstva po uplynutí doby prerušenia členstva a doby dočasného vylúčenia sa nepovažuje za nové prijatie člena zväzu a člen nemusí platiť zápisné. Do 15 dní po uplynutí lehoty je však povinný zaplatiť členský príspevok a splniť členské povinnosti za príslušný kalendárny rok, inak mu členstvo zaniká.