Menu Zavrieť

Poukážte 1,2, 3 % dane a získajte benefit odpracovanej brigády

Miestna organizácia rybárskeho zväzu Mo SRZ Liptovský Hrádok ul. ČSA 1543 , 033 01 Liptovský Hrádok

Všetkým členom MOSRZ Liptovský Hrádok Vec: Poukážte 1%, 2% alebo 3% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb na zarybnenie a získajte benefit v podobe odpracovanej brigády.

Pre pripomenutie: Záväzok každého člena s brigádnickou povinnosťou je odpracovať v jednej rybárskej sezóne dve šesťhodinové brigády. Neodpracované brigády je možné finančne nahradiť, pričom finančná náhrada za jednu neodpracovanú šesťhodinovú brigádu je 30,- eur a finančná náhrada za dve neodpracované šesťhodinové brigády je 60,- eur.

V prípade ak člen MOSRZ Liptovský Hrádok poukáže 1%, 2% alebo 3% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb na zarybnenie, môže získať benefit v podobe odpracovanej brigády za nasledovných podmienok:

 Člen doručí doklad o úhrade podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických alebo právnických osôb presne a v plnom rozsahu podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 1 až 5, osobne hospodárovi MOSRZ Liptovský Hrádok alebo mailom na mosrzlh@gmail.com. Každý doklad musí byť potvrdený pečiatkou príslušného daňového úradu, inak ho nemôžeme považovať za doklad o úhrade na základe ktorého je možné získať uvedený benefit.  Hodnota poukázaného podielu zaplatenej dane musí byť minimálne vo veľkosti náhrady brigádnickej povinnosti konkrétneho člena, tzn.: ak bude poukázaný podiel v hodnote od 30,eur do 59,- eur, tak člen získa benefit za jednu šesť hodinovú brigádu. Ak bude poukázaný podiel v hodnote nad 60,- eur, tak člen získa benefit za dve šesťhodinové brigády.  Náhrada brigádnickej povinnosti bude prevedená administratívne v evidencii odpracovaných brigád daného kalendárneho roku, pričom sa bude týkať tej rybárskej sezóny, v ktorej bol podiel zaplatenej dane poukázaný.  Člen doručí doklad o úhrade podielu zaplatenej dane najneskôr do 15.07. predmetného roku.  Člen obdrží mailom potvrdenie o zaevidovaní počtu odpracovaných brigád najneskôr do siedmich dní od doručenia dokladu o úhrade.
Pripomíname uznesenie č. 13 prijaté na Mimoriadnej členskej schôdzi konanej 19.08.2018, ktoré je stále platné: MCS MOSRZ Liptovsky Hrádok konaná 19.08.2018 odsúhlasuje, že účasť na každej výročnej členskej schôdzi organizovanej MOSRZ Liptovský Hrádok bude započítaná členovi ako účasť na brigáde v prípade, ak člen potvrdí svoju účasť podpisom v prezenčnej listine pred aj po skončení výročnej členskej schôdze.

Platnosť obsahu tohto dokumentu je od 31.01.2019. Platnosť je na dobu neurčitú, až do prijatia nového uznesenia výboru ,ktoré môže obsah tohto dokumentu zmeniť. S pozdravom

Predseda MOSRZ L. Hrádok ……………………………….. Ing. Ľudevít Kurpas

Tajomník MOSRZ L. Hrádok ……………………………….. Ing. Richard Brodský Prílohy: Usmernenie k prílohám, doklady o poukázaní podielu dane príloha č.1 až č.5

 

Pravidlá

Usmernenie