Menu Zavrieť

PLATENIE ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV A CENY POVOLENÍ ROK 2017

Slovenský rybársky zväz; Miestna  organizácia Liptovský Hrádok

Všetkým členom MO SRZ                                                                                      Lipt. Hrádok 23.12.2016

Vec: Platenie členských príspevkov a rybárskych povolení na rok 2017    –      usmernenie

Na základe uznesenia výboru MO SRZ v Lipt. Hrádku vydávame usmernenie postupu pri platení členských príspevkov a vydávania povolení na rybolov v roku 2017.

 1. ČLENSKÁ ZNÁMKA:                           – 27 € každý člen starší ako 18 rokov

– 14 €  platí študent starší ako 15 rokov do 18 rokov

 1. ZÁPISNÉ: 40    platí každý nový člen MO a aj bývalý člen MO SRZ, ktorý neprerušil členstvo v MO,  alebo nezaplatil členskú známku do 31. marca.
 2. RYBÁRSKY LÍSTOK: ročný a trojročný vydáva mestský (obecný ) úrad ,informačné centrum v Liptovskom Mikuláši
 3. DRUHY POVOLENÍ: jednotlivé ceny v (eurách) Deti od 3-6 rokov majú  povolenku zadarmo na kaprové  vody

Brigádnická povinnosť :  všetci členovia  miestnej organizácie MO SRZ s brigádnickou povinnosťou , musia odpracovať  dve 6 hodinové  brigády .Za brigádu sa počíta aj účasť na výročnej členskej schôdzi až do jej konca.  Za jednu neodpracovanú brigádu uhradí člen 20.-€.

V roku 2017 sa platby uhrádzajú len poštovou poukážkou , prevodným príkazom a internetbankingom.

 Príspevok za neodpracovanú brigádu:      40 € ( tj.20+20€)   uhraďte spolu s ostatnými poplatkami (príspevky sú určené na zarybňovanie revírov).    Prílohou tohto usmernenia je poštová poukážka k vykonaniu platby. V správe pre prijímateľa uveďte, za čo platíte (druh povolenia, ktorý žiadate)  Pri platbe prevodným príkazom z Vášho účtu uvádzajte ako variabilný symbol Vaše rodné číslo.

 1. VYDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV:

Členovia, ktorí vrátia prehľady o úlovkoch, uhradia si členskú známku, zvolenú povolenku na rybolov a prípadný poplatok za neodpracovanú brigádu, bude im príslušné povolenie  na rybolov a členská známka zaslaná doporučenou poštovou zásielkou na adresu pobytu.

Členovia, ktorí nedostanú povolenku resp. členskú známku poštou do 14 dní od platby, nemajú pravdepodobne vysporiadané všetky záväzky voči MO SRZ a v takomto prípade môžu dňa 13. apríla 2017 (štvrtok) si povolenie prevziať v budove Rybárskeho domu na ul. ČSA č.1543 od  14,00 hod. do 15,30 hod.

 1. UPOZORNENIE:

Podľa stanov SRZ ten, kto si nezaplatí členskú známku do 31.marca, prestáva byť členom MO SRZ. O znovu prijatí  za člena SRZ na základe písomnej žiadosti rozhodne výbor MO SRZ a člen musí uhradiť zápisné 40€ !

 1. Brigádnická činnosť v roku 2017: POZOR ZMENA

Práce na rybárskych revíroch našej MO SRZ a to čistenie, pílenie, úprava ryb . revírov , práce na RD. So sebou si prineste čižmy,rukavice ,sekery a pílky. Zraz je vždy o 8,00 hod.

Na brigádu v daný deň sa teraz po novom bude musieť  rybár objednávať, kde hospodár so zástupcom si dohodne potrebný počet brigádnikov na dané práce. Forma objednania bude  v utorok poobede od 14-20hod.,vždy pred danou najbližšou brigádou  cez telefón , sms a email . Jeden deň pred brigádou hospodár ,alebo zástupca hospodára pošle sms  dohodnutému počtu brigádnikov.  Toto opatrenie zavádzame preto, aby na brigádach bol stabilný  počet brigádnikov  ( 5-6 osôb ) a nie ako v minulosti raz veľa a inokedy ani jeden.

Termín:                              Zraz.

4.3., 18.3.                         Rybársky dom, ul. ČSA 1543 v L.Hrádku –  pílenie a čistenie rybárskych revírov

22.4.,29.4.                       Rybársky dom, ul. ČSA 1543 v L.Hrádku –   výlov odch.revírov

6.5.,20.5.,10.6.,              Sútok Belej a Váhu práce na ryb.dome , pozemku (rev.tabule ),výlov odch.revírov

22.7.,26.8.                        Jazierko pri hrade čistenie kosenie

6.9., 13.9.                        Budova – SVP Správy povodia horného Váhu  – min .zarybnenie (  tieto termíny sú informatívne , potvrdenie brigádnikom osobne telefonicky po dohode s dodávateľmi násad )                                                                       tel. č. Krakovský 0915 859509, M. Žiška 0911 147538 . Pri nepriazni počasia sa termín brigády ruší .

 1. Rozhodcovia na MS LRU-mucha

Hľadáme z radov členov MoSRZ L.Hrádok / aj iných MOSRZ /  rozhodcov na MS LRU – mucha v počte cca. 70 členov. Zúčastneným rozhodcom na všetkých pretekárskych kolách sa započíta účasť ako 1x brigáda.

 1. Vrátenie povolení po skončení platnosti!

Žiadame všetkých členov, aby urýchlene vrátili prehľad o úlovkoch za rok 2016. Prehľad o úlovkoch za rok 2017 žiadame zaslať najneskôr do 15.januára 2018!                        MoSRZ Liptovský Hrádok ,  P.O.Box 26 , 033 01 Liptovský Hrádok

, alebo hospodárovi v domčeku pri moste cez Belú / zelený domček/ a   predajcom hosťovacích povolení.

Predajcovia hosťovacích povolení:       Fronko Tibor , L.Hrádok  , F-hotel
Pavol Kováč ml., L.Hrádok, Hotel Borová sihoť
Ján Bartko, Rybárske potreby ESOX  Liptovský Mikuláš

Ľubomír Kordoš,Rybárske potreby STARFISH  Lipt.Mikuláš

Člen, ktorý nevrátil do stanoveného termínu prehľad o úlovkoch za rok 2016 , nebude vydaná povolenka na rok 2017!

 1. Informácie

Deti a mládež ( 6- 15 rokov ) musia byť organizované pri CVČ  na ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku od začiatku  školského roka. Krúžok vedie  p.Milan Záborský , vždy v pondelok od 15-17 hod.

Informácie o chode našej MoSRZ Lipt.Hrádok sú zverejnené na internetovej adrese www.mosrzlh.sk

Žiadame všetkých členov, ktorí môžu poukázať 2% daň z roku 2016 na našu organizáciu , aby to urobili do 31.3.2017 /pre právnicke osoby/ a do 30.4.2017 /pre fyzické osoby/.Vyzbieraný obnos peňazí bude použitý na zarybnenie.                                              Vopred všetkým ďakujeme !!!

Rybárom, ktorým nechodí emailom žiadna informácia o zarybnení a brigádach,  nech pošlú email s menom a priezviskom na           mosrzlh@gmail.com    Budete vložení kontaktov  a informovaní o dianí v organizácii.

Školenie nových členov bude 4.3.2017 o 8 hod v R.D. , preskúšanie 18.3.2017 v Ryb.dome o 8hod.

 

 1. Miestne preteky

Pre nízku účasť pretekárov a ich rodinných príslušníkov na miestnych pretekoch s posedením pri guláši sa výbor uzniesol, že v roku 2017 sa buď presunie na iný termín, alebo sa celkom zruší. Na VČS 2017 sa posúdi a určí zotrvanie miestnych pretekov s posedením.

 

 1. MSLRU-mucha

V roku 2017 sa  poriadajú  na Slovensku   37 Majstrovstvá sveta – LRU mucha v dňoch 5-11.9.2017 na rybárskych revíroch týchto MO SRZ –  Liptovský Hrádok 2x,Dolný Kubín, Svit, Kežmarok a priehrada Dedinky. Žiadame členov s miestnym povolením dodržiavať informatívne tabule rozmiestnené pred pretekmi na pretekárskych tratiach , aby v týchto úsekoch nevykonávali športový rybolov. Úseky na ktorých sa bude môcť počas 37.MS LRU – mucha loviť , sa nachádzajú  nad pretekárskou traťou .

 

Všetkým členom MoSRZ

Vec : Výročná členská schôdza – pozvánka

Výbor MoSRZ v Liptovskom Hrádku podľa plánu práce zvoláva na deň    19. marca  2017 o 9oo hod

výročnú členskú schôdzu MoSRZ Liptovský Hrádoku ,ktorá sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku s následovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej)
 3. Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2016
 4. Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
 5. Správa KK MO SRZ za rok 2016
 6. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2017
 7. Prestávka
 8. Diskusia
 9. Návrh na uznesenie
 10. Záver

Žiadame všetkých členov MoSRZ  o bezpodmienečnú účasť .

 

S Pozdravom

Tajomník MO SRZ:                                                                                                      Predseda MOSRZ :                                                  Mgr.Vlastimil Martan                                                                                         Ing.Stanislav Jančuška

 

Pridaj komentár