Menu Zavrieť

MIESTNY RYBOLOVNÝ PORIADOK MO SRZ LIPTOVSKÝ HRÁDOK

 Platný od 01. januára 2019
V zmysle zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. a vyhlášky MŽP č. 381/2018 Z. z.

I . Rybárske revíry MO SRZ Liptovský Hrádok:

Lovné revíry: 

Revír č. 3-0041-4-1 Belá č. 1b. Lovný revír s privlastnením úlovku. Čiastkové povodie rieky Belá od diaľničného mosta nad Dovalovom, po cestný most cez Belú na Podbanskom. Súčasťou  revíru sú potoky Pribylina, Račkov potok od ústia do Belej, po kamennú hať v ústí Račkovej doliny cca 600m nad cestným mostom.

Revír č. 3-0040-4-4 Belá č. 1a. Revír Chyť a Pusť. Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v L. Hrádku po diaľničný most nad Dovalovom.

Revír č. 3-4730-4-1-Váh č.22. Lovný s privlastnením úlovku. Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad obcou Kráľova Lehota. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica s prítokmi.

Revír č. 3-0230-4-1 Boca. Lovný s privlastnením úlovku. Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica, Čertovica po pramene.

Chovné revíry: 

Revír č. 3-0050-4-2 Mlynský potok. Od ústia do rieky Belá po pramene, vrátane prítokov.

Revír č. 3-0732-4-2  Dovalovec. od ústia do Belej po pramene s prítokmi.

Revír č. 3-0042-4-2 Krivuľa. Potok Krivuľa od ústia do potoka Račková po pramene, vrátane prítokov Rakytinský potok, Belojanisov potok a Suchý Hrádok.

Revír č. 3-0043-4-2 Landorovec. Potok Landorovec od ústia do Belej po pramene, vrátane prítokov Surový Hrádok a Zamatový potok.

V chovnom rybárskom  revíri sa zakazuje lov rýb, okrem odlovu rýb na chovný účel.

 

Loviť na pstruhových vodách je možné najviac 3 dni v jednom týždni, od 16. Apríla do 30. Septembra.

V revíroch s režimom chyť a pusť je zakázané používať háčiky s protihrotmi, okrem lovu v kaprových vodách. Na pstruhových vodách je zakázaný lov na živú ako aj mŕtvu rybku alebo jej časti.

Používať na pstruhových vodách ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier je zakázaný.

II. Zakázané spôsoby lovu.

Všetko podľa § 15, 16, 17, 18 a 19 Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z.

 

III. Lovné miery rýb v lovných revíroch MO SRZ Liptovský Hrádok:

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča narovnanej chvostovej plutvy.

Lipeň tymianový (Thymallus thymallus)      35 cm

Pstruh potočný (Salmo trutta m. fario)         30 cm

Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss)        27 cm

Sivoň potočný            (Salvelinus fontinalis)          27 cm

Pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris)   50 cm

Miery ostatných druhov rýb a čas individuálnej ochrany rýb sú určené podľa vykonávacej vyhlášky MŽP SR č.381/201/ Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.


IV. Denný čas lovu na
pstruhových vodách v mesiacoch:

apríl a september od 6.00 h do 20.00 h

máj a august od 5.00 h do 21.00 h

jún a júl od 4.00 h do 22.00 h

V. Loviaci si môže privlastniť počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac:

a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus jesetera sibírskeho, alebo jeden kus sumca veľkého, alebo dva kusy úhora európskeho, alebo dva kusy kapra rybničného, alebo dva kusy mieňa sladkovodného, alebo dva kusy zubáča veľkoústeho, alebo dva kusy zubáča volžského, alebo dva kusy šťuky severnej, alebo dva kusy lieňa sliznatého, alebo dva kusy mreny severnej, alebo dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymiánového; k týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg,

b) taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 5 kg; celková hmotnosť rýb privlastnených v jednom dni sa nevzťahuje na invázne nepôvodné druhy rýb podľa § 10 ods. 3

Privlastnením si povoleného počtu alebo hmotnosti rýb podľa odseku V. v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom sa denný lov rýb skončí.

Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku V. presiahne 5 kg, loviaci si môže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu bez ohľadu na jej hmotnosť.

 

Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako

5 kg, obmedzuje sa jeho denný úlovok na tento jeden kus ryby.

Loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu, ktorá má podľa § 12 ods. 1 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. ustanovenú lovnú mieru, do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti, pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal. Nedodržanie termínu je dôvodom na nevydanie povolenia na rybolov v nasledujúcom roku.

 

 

Loviaci je povinný v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe Slovenskú inšpekciu životného prostredia alebo Okresný úrad životného prostredia Liptovský Mikuláš, prípadne na čísle 112.

24 hod. služba Inšpekcie životného prostredia Žilina        0903 770 065

Odbor inšpekcie ochrany vôd Žilina                                  041/507 51 22, 0903 545 541

OÚ ŽP Liptovský Mikuláš                                                  044/551 49 59

 

 

UPOZORNENIE:

Tento rybársky poriadok je platný pre rok 2019

Od 1. 1. 2019 nadobúda účinnosť nový rybársky zákon č. 216/2018 Z. z a jeho vyhláška MŽP č. 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva tento zákon.

 

 

Miestny rybársky poriadok schválený výborom Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Liptovskom Hrádku nadobúda platnosť dňom 1. januára 2019 a zároveň ruší pôvodný MRP z roku 2018.

 

Rady pre rybárov aj tých športových
Je nás priveľa , preto dopraj aj iným športový zážitok z lovu. Len rybu pustenú môžeš znovu chytiť – viackrát. Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si ryby – poradie je veľmi dôležité Používaj háčiky bez protihrotu Oddychuj, relaxuj ! to že vieš chytať nemusíš si dokazovať zakaždým na rybách, ktoré tým stresuješ, poškodzuješ a hlavne ich neliečiš – nezaslúžia si to Vyhni sa vyčerpaniu ryby pri zdolávaní Ak chceš rybu pustiť ,tak ju nedávaj do podberáka Ruku si namoč , drž rybu vo vode pri uvoľňovaní háčika čo najkratšiu dobu a nestláčaj žiabre Maj pripravený pean, alebo iný vyberač háčikov Rybu opatrne púšťaj hlavou proti vode ,nehádž ju ! Vyhni sa váženiu ,meraniu a foteniu ryby pred pustením späť do vody Nechytaj a nestúpaj po rybách, ktoré sú v nerese na neresiskách – všímaj si to, ,nebuď slepý Neprivlastňuj si samičky pôvodných druhov rýb Čím teplejšia voda a prostredie ,tým väčšia opatrnosť s manipuláciou rýb Dodržaním týchto rád si zvýšil prežitie ,početnosť rýb a pekné miesta s rybami už nebudú také zriedkavé.