Voľby do výboru Miestnej organizácie SRZ v Liptovskom Hrádku

Važení rybári !

Vzhľadom k blížiacemu sa termínu VČS , chceme týmto upozorniť na skončenie volebného obdobia a nové voľby členov do výboru miestnej organizácie  !

 

Prosíme našich členov, ktorý majú záujem a ochotu zveľaďovať nám zverené rybárske revíry, aby vyplnili dotazník a do 28.2.2018 ho doručili niektorému zo štatutárov našej miestnej organizácie  .

návrh kandidáta

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Výročná členská schôdza – pozvánka

Výbor MoSRZ v Liptovskom Hrádku podľa plánu práce zvoláva na deň    25. marca  2018 o 9oo hod

výročnú členskú schôdzu MoSRZ Liptovský Hrádku ,ktorá sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku s následovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej)
 3. Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2017
 4. Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Správa KK MO SRZ za rok 2017
 6. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2018
 7. Prestávka
 8. Voľba členov výboru MO SRZ, KK MO SRZ a delegátov na Snem SRZ
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Rok 2018 je volebným rokom. Žiadame tých, ktorí sa chcú svojimi podnetmi, návrhmi, činnosťou  podieľať na lepšom chode organizácie , aby tak urobili  a navrhli kandidáta za člena do miestneho výboru do 28.2.2018.

Žiadame všetkých členov MoSRZ  o bezpodmienečnú účasť .