Voľby do výboru Miestnej organizácie SRZ v Liptovskom Hrádku

Važení rybári !

Vzhľadom k blížiacemu sa termínu VČS , chceme týmto upozorniť na skončenie volebného obdobia a nové voľby členov do výboru miestnej organizácie  !

 

Prosíme našich členov, ktorý majú záujem a ochotu zveľaďovať nám zverené rybárske revíry, aby vyplnili dotazník a do 28.2.2018 ho doručili niektorému zo štatutárov našej miestnej organizácie  .

návrh kandidáta

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

Výročná členská schôdza – pozvánka

Výbor MoSRZ v Liptovskom Hrádku podľa plánu práce zvoláva na deň    25. marca  2018 o 9oo hod

výročnú členskú schôdzu MoSRZ Liptovský Hrádku ,ktorá sa uskutoční v kinosále kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku s následovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba komisií (mandátovej, návrhovej a volebnej)
 3. Správa o činnosti výboru MO SRZ za rok 2017
 4. Správa o hospodárení MO SRZ za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 5. Správa KK MO SRZ za rok 2017
 6. Návrh plánu hlavných úloh na rok 2018
 7. Prestávka
 8. Voľba členov výboru MO SRZ, KK MO SRZ a delegátov na Snem SRZ
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Rok 2018 je volebným rokom. Žiadame tých, ktorí sa chcú svojimi podnetmi, návrhmi, činnosťou  podieľať na lepšom chode organizácie , aby tak urobili  a navrhli kandidáta za člena do miestneho výboru do 28.2.2018.

Žiadame všetkých členov MoSRZ  o bezpodmienečnú účasť .

 

Platenie členských príspevkov a povolení na rok 2018

Slovenský rybársky zväz; Miestna  organizácia Liptovský Hrádok

Všetkým členom MO SRZ                               Lipt. Hrádok 23.12.2017

Vec: Platenie členských príspevkov a rybárskych povolení na rok 2018    –      usmernenie

 

Na základe uznesenia výboru MO SRZ v Lipt. Hrádku vydávame usmernenie postupu pri platení členských príspevkov a vydávania povolení na rybolov v roku 2018.

 1. ČLENSKÁ ZNÁMKA:       – 27 € každý člen starší ako 18 rokov
                                                         – 14 €  platí študent starší ako 15 rokov do 18 rokov
 1. ZÁPISNÉ: 40   
  platí každý nový člen MO a aj bývalý člen MO SRZ, ktorý neprerušil členstvo v MO,  alebo nezaplatil členskú známku do 31. marca.
 2. RYBÁRSKY LÍSTOK:
  Ročný a trojročný vydáva mestský (obecný ) úrad ,informačné centrum v Liptovskom Mikuláši
 3. DRUHY POVOLENÍ:
  Jednotlivé ceny v (eurách) Deti od 3-6 rokov majú  povolenku zadarmo na kaprové  vody
Dospelý člen ZŤP, ŤZP Rybárska stráž Študent od 15 do 17 rokov Deti od 6-14 rokov
Členská známka  27 €  27 €  27 € 14 €
Pstruhová pov.naša  27 €  17 €  17 €  20 €  15 €
Kaprová celoslovenská  35 €  35 €  35 €  35 €  10 €
Lipňová celoslovenská  35 €  35 €  35 €  35 €
Neodpracovaná jedna brigáda
(povinnosť odpracovať 2 brigády )
 20 €
Denné Hosťovacie povolenie
členovia SRZ
10 €
Denné Hosťovacie povolenie
Nečlenovia
17 €
Sezónne povolenie
členovia SRZ
54 €
Zvláštne povolenie 520 €

Povolenku na kaprové vody si môže zakúpiť  až po zakúpení miestnej povolenky na pstruhové vody !

Spočítajte jednotlivé sumy  a uhradte celkovú sumu .
Celkovú sumu môžte uhradiť poštovou poukážkou , prevodom alebo vkladom na účet MO SRZ Liptovský Hrádok
IBAN :    SK04 0900 0000 0000 5671 2242
Ako variabilný symbol uvedte rodné číslo – prvých 6 čísel po   /.
Do poznámky pre prijímateľa napíšte Meno, Priezvisko, zakúpené povolenia . V prípade neodpracovania brigády – dve neodpracované  40 €                                     

Povolenky na nasledujúci rok je možné zakúpiť od 20 decembra po tel. dohode s hospodárom miestnej organizácie .
Členské príspevky a platby za povolenia na rybolov, uhrádzajte od 1.1 !

V roku 2018 sa platby uhrádzajú len poštovou poukážkou , prevodným príkazom a priamym vkladom na účet Miestnej Organizácie !

Brigádnická povinnosť :  všetci členovia  miestnej organizácie MO SRZ s brigádnickou povinnosťou , musia odpracovať  dve 6 hodinové  brigády .Za brigádu sa počíta aj účasť na výročnej členskej schôdzi až do jej konca.  Za jednu neodpracovanú brigádu uhradí člen 20.-€.
Príspevok za neodpracovanú brigádu:      40 € ( tj.20+20€)   uhraďte spolu s ostatnými poplatkami (príspevky sú určené na zarybňovanie revírov).

V správe pre prijímateľa uveďte, za čo platíte (druh povolenia, ktorý žiadate)
Pri platbe prevodným príkazom z Vášho účtu uvádzajte ako variabilný symbol Vaše rodné číslo.

 1. VYDÁVANIE POVOLENÍ NA RYBOLOV:

Členovia, ktorí vrátia prehľady o úlovkoch, uhradia si členskú známku, zvolenú povolenku na rybolov a prípadný poplatok za neodpracovanú brigádu, bude im príslušné povolenie  na rybolov a členská známka zaslaná doporučenou poštovou zásielkou na adresu pobytu.

Členovia, ktorí nedostanú povolenku resp. členskú známku poštou do 14 dní od platby, nemajú pravdepodobne vysporiadané všetky záväzky voči MO SRZ a v takomto prípade môžu dňa 12. apríla 2018 (štvrtok) si povolenie prevziať v budove Rybárskeho domu na ul. ČSA č.1543 od  14,00 hod. do 15,30 hod.

 1. UPOZORNENIE:

Podľa stanov SRZ ten, kto si nezaplatí členskú známku do 31.marca, prestáva byť členom MO SRZ. O znovu prijatí  za člena SRZ na základe písomnej žiadosti rozhodne výbor MO SRZ a člen musí uhradiť zápisné 40€ !

 1. Brigádnická činnosť v roku 2018: POZOR ZMENA

Práce na rybárskych revíroch našej MO SRZ a to čistenie, pílenie, úprava ryb . revírov , práce na RD. So sebou si prineste čižmy, rukavice ,sekery a pílky. Zraz je vždy o 8,00 hod.

Na brigádu v daný deň sa teraz po novom bude musieť  rybár objednávať, kde hospodár so zástupcom si dohodne potrebný počet brigádnikov na dané práce.

Termín a zraz brigád bude posielaný emailom 5 dní vopred , taktiež bude vyvesený na novej  stránke www.mosrzlh.sk.

Forma objednania bude  v utorok  od 8 -20hod.,vždy pred danou najbližšou brigádou  cez telefón , sms a email .

Jeden deň pred brigádou hospodár ,alebo zástupca hospodára pošle sms , email, alebo telefonicky  skontaktuje potrební počet brigádnikov.  Toto opatrenie zavádzame preto, aby na brigádach bol stabilný  počet brigádnikov  ( 4-6 osôb ) a nie ako v minulosti raz veľa a inokedy ani jeden.

tel. č. Krakovský 0915 859509, M. Žiška 0911 147538 .           Pri nepriazni počasia sa termín brigády ruší .

 

 

 

 1. Vrátenie povolení po skončení platnosti!

Žiadame všetkých členov, aby urýchlene vrátili prehľad o úlovkoch za rok 2017.

Prehľad o úlovkoch za rok 2018 žiadame zaslať najneskôr do 15.januára 2019!

 

MoSRZ Liptovský Hrádok ,  P.O.Box 26 , 033 01 Liptovský Hrádok, alebo hospodárovi v domčeku pri moste cez Belú / zelený domček/ a   predajcom hosťovacích povolení.

 

Predajcovia hosťovacích povolení:       Fronko Tibor , L.Hrádok  , F-hotel
Pavol Kováč ml., L.Hrádok, Hotel Borová sihoť
Ján Bartko, Rybárske potreby ESOX  Liptovský Mikuláš

Ľubomír Kordoš,Rybárske potreby STARFISH  Lipt.Mikuláš

 

Člen, ktorý nevrátil do stanoveného termínu prehľad o úlovkoch za rok 2017 , nebude vydaná povolenka na rok 2018 !

 

 1. Informácie

Deti a mládež ( 6- 15 rokov ) musia byť organizované pri CVČ  na ZŠ Hradná v Liptovskom Hrádku od začiatku

školského roka. Krúžok vedie  p.Milan Záborský , vždy v pondelok od 15-17 hod.

Informácie o chode našej MoSRZ Lipt.Hrádok sú zverejnené na internetovej adrese www.mosrzlh.sk

 

Žiadame všetkých členov, ktorí môžu poukázať 2% daň z roku 2017 na našu organizáciu , aby to urobili do 31.3.2018 /pre právnicke osoby/ a do 30.4.2018 /pre fyzické osoby/.Vyzbieraný obnos peňazí bude použitý na zarybnenie.                                              Vopred všetkým ďakujeme !!!

 

Rybárom, ktorým nechodí emailom žiadna informácia o zarybnení a brigádach,  nech pošlú email s menom a priezviskom na           mosrzlh@gmail.com   .  Budete vložení do kontaktov  a informovaní o brigádach, zarybnení a dianí v organizácii.

 

Školenie nových členov bude 3.3.2018 o 8 hod v R.D. , preskúšanie 17.3.2018 v Ryb.dome o 8hod.

 1. Miestne preteky

Pre nízku účasť  pretekárov a ich rodinných príslušníkov na miestnych pretekoch s posedením pri guláši sa výbor uzniesol, že v roku 2018 sa termín dohodne – nedohodne  na  VČS 2018 .

Platenie členských poplatkov 2018